Skip to main content
search
0

PL | EN

© Miya Cosmetics

Przesyłka Gratis od 99 zł, w Polsce.
Przesyłka zagraniczna GRATIS w UE od 450 zł.

Regulamin Testowania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIYACOSMETICS.COM SPIS TREŚCI:

§ 1 Definicje

I. Testujący zobowiązuje się do przesłania Opini na wskazany przez Organizatora adres mailowy we wskazanym przez Organizatora terminie.
II. Testujący udziela Organizatorowi Testu nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie Opinii w działalności prowadzonej przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opinii – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Opinii,
b) wprowadzenie do pamięci komputera,
c) w zakresie rozpowszechniania Opinii – publicznego prezentowania, wystawiania, wyświetlania, zapewnienia dostępu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie;
d) rozpowszechnianie Opinii w celu korzystania z niej w reklamie, promocji działalności gospodarczej Organizatora oraz jego produktów, świadczonych usług, przeprowadzanej w szczególności w prasie, telewizji, telekomunikacji i telefonii komórkowej, Internecie, portalach społecznościowych,
e) używania,
f) udostępnianie Opinii i jej części.

III. Opinia Testującego będzie wynikiem jego osobistej twórczości i nie będzie naruszała praw autorskich ani pokrewnych innych osób. Testujący jest świadomy odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw majątkowych, pokrewnych i osobistych osób trzecich.
IV. Udzielenie licencji nastąpi z dniem przesłania Opinii do Organizatora.
V. Testujący wyraża zgodę na oznaczenie Opinii jako utworu jego autorstwa, w wypadku jej udostępniania i rozpowszechniania przez Organizatora.
VI. Wynagrodzeniem z tytułu wykonania Testu oraz udzielenia licencji będzie przeniesienie własności Produktu będzie to całkowite wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia Testu i wykonania Opinii.
VII. Testujący zapewnia, że wykona Test i Opinię samodzielnie, zatem żadne inne osoby nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z Opinii ani udzielenie licencji, a także że inne osoby nie będą wykonywały swoich autorskich praw osobistych, a w szczególności nie będą domagały się wskazywania ich jako współautora Opinii.
VIII. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Opinii przesłanej przez Testującego Organizatorowi, Testujący zobowiązany jest pokryć koszty i zapłacić odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.