Regulamin Programu lojalnościowego

 1. Definicje użyte w Regulaminie

OrganizatorKanani Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 00-102) przy ulicy Marszałkowskiej 111, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589718, NIP 5252638288, REGON 363139461;

Program Lojalnościowy – akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program Lojalnościowy nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

Uczestnik Programu Lojalnościowego – każda osoba, która zarejestrowała się w Programie Lojalnościowym oraz zaakceptowała treść Regulaminu;

Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego;

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.miyacosmetics.com  na zasadach określonych w regulaminie Sklepu;

 1. Punkty w Programie Lojalnościowym
  • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego przez okres sześciu miesięcy.
  • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów, zawartej za pośrednictwem Sklepu w okresie naliczania punktów, w wysokości zależnej od wartości zakupionych towarów.
  • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 1 punktu.
  • Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu zakupu.
  • Punkty są niezbywalne.
  • Jeśli umowa zakupu zostanie rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje), punkty zostaną skasowane.
 1. Nagrody
  • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na nagrody, przy czym decyzję o przyznaniu i rodzaju nagrody podejmuje Organizator.
  • Sponsorem Nagród jest Organizator.
  • Organizator wedle własnego uznania przyzna Uczestnikowi jedną z poniższych nagród, w zależności od ilości punktów zebranych przez Uczestnika:
 1. a) 0 punktów (ktoś dołączył, ale nic nie kupił): Benefit na start, Prezent na urodziny
 2. b) 1-700 punktów: Benefit na start, Prezent na urodziny, Zniżka na premiery, Regularne ekskluzywne oferty promocyjne, Konkursy,
 3. c) powyżej 700 punktów: Benefit na start, Prezent na urodziny, Zniżka na premiery, Regularne ekskluzywne oferty promocyjne, Konkursy, Wcześniejsze dostępy do promocji.
  • Koszty dostawy nagrody do Uczestnika ponosi Organizator.

 

 1. Czas trwania Programu Lojalnościowego
  • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 9.05.2022 r.
  • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie – z zastrzeżeniem że:
   • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego przynajmniej z 1 – miesięcznym  wyprzedzeniem.
   • Po zakończeniu obowiązywania Programy Lojalnościowego Organizator przyzna Uczestnikom nagrody za dotychczas zebrane punkty.
 1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Programu Lojalnościowego jest Kanani Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000589718, REGON: 363139461, NIP: 525-26-38-288, kapitał zakładowy w kwocie 200.000,00 złotych.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z Kanani:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego w ramach dokonywania zakupów w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – zgodnie z pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Kanani oraz: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz Programie Lojalnościowym.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
  • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.