REGULAMIN PROMOCJI

sklepu internetowego miyacosmetics.com

Definicje użyte w regulaminie

 

Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Uczestnik promocji może się z nim skontaktować, tj. Kanani Europe Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, e-mail: hello@miyacosmetics.com.

Organizator promocji to Kanani Europe Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589718, NIP 5252638288, REGON 363139461, będąca organizatorem promocji i sprzedawcą.

Regulamin to niniejszy Regulamin promocji, udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej, pod adresem: miyacosmetics.com Regulamin określa zasady promocji, w tym warunki uczestnictwa w niej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizator przeprowadza niniejszą akcję promocyjną w celu promowania sprzedaży towarów, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej com
 2. Promocja rozpoczyna się dnia 15 września 2021 r. i trwa do dnia 16 wrzesnia 2021 r do godziny 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowana zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§2 Przystąpienie do promocji

 1. Uczestnikiem promocji mogą być Konsumenci.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.

§3 Korzyści z uczestnictwa w promocji

 1. Promocja uprawnia do skorzystania z obniżki ceny o 50% na całe zakupy przy zakupie minimum 5 różnych produktów po uzupełnieniu kodu kuponu: „Miya5years” .
 2. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów obejmujących maksymalnie 1 sztukę każdego produktu w koszyku.
 3. W promocji nie biorą udziału produkty objęte innymi promocjami, produktu przecenione, ani karty podarunkowe.

§4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w promocji. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w promocji.
 3. Dane będą przechowywane przez wygaśnięcia roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia dotyczące promocji zamieszczone w Regulaminie, na stronie internetowej Organizatora lub w materiałach marketingowych, stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 2. Przyrzeczenie Organizatora jest skuteczne wobec osób, które spełniły warunki przystąpienia do promocji.
 3. Informacje statystyczne dotyczące promocji mogą zostać upublicznione na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Uczestnicy promocji mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.