REGULAMIN KONKURSU „Jestem Gotowa”

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu „Jestem Gotowa” zwanego dalej „Konkursem” jest Warsaw Creatives.
3. Konkurs jest przeprowadzony z wykorzystaniem konta Instagram Jessici Mercedes pod adresem : https://www.instagram.com/jemerced/ oraz konta Instagram MIYA cosmetics:
https://www.instagram.com/miyacosmetics/.
4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.
6. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną grą wskazaną w ustawie z dnia 1 listopada 2009r. o grach hazardowych.

§ 2 Czas trwania Konkursu

Konkurs odbywa się w okresie: od dnia 25.03.2019 r. do dnia 08.04.2019 r do godziny 24:00.

§ 3 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:
a) zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zaakceptowały Regulamin.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie, niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.

§ 5 Udział w Konkursie

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością,
b) wykona zadanie konkursowe, przy wykorzystaniu własnego Profilu.
3. Zadanie konkursowe (dalej “Zadanie Konkursowe”) polega na wykonaniu zadania dziennikarskiego, które polega na zrobieniu zdjęcia zainspirowanego hasłem konkursu – Jestem Gotowa i opublikowaniu go na swoim profilu instagramowym, oznaczeniu hasztagami #jestemgotowa #jestemgotowakonkurs oraz oznaczeniu profilu marki @miyacosmetics, oraz sporządzenia krótkiego opisu w którym umieści odpowiedz na pytanie ” co jestem gotowy zmienić w swoim życiu, co mnie motywuje do zmiany i przedstawienia konkretnego pomysłu na zrealizowanie danej zmiany życiowej np. Kurs zawodowy, kurs językowy, wycieczka etc.”
4. Zgłoszenia Uczestników mają przyjąć formę zdjęć wraz z opisem.
5. Jeden Użytkownik może dodać wyłącznie jedno zdjęcie z opisem w ramach Zadania Konkursowego podczas trwania konkursu. Każda kolejna odpowiedź będzie ukrywana przez moderatorów.
6. Spośród Uczestników Komisja Konkursowa wybierze 5 osób (dalej „Zwycięzcy”), która w ocenie Komisji wykonały najbardziej interesujące i oryginalne zarówno pod względem stylistycznym jak i wizualnym zdjęcia i opisy do zdjęcia na swoim profilu Instagram.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na koncie Instagram @miyacosmetics. Osoba ta jest zobowiązana do dostarczenia Organizatorowi swojego adresu mailowego poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia dostarczenia potwierdzenia wygranej na wskazany wyżej adres mailowy.
8. Zwycięzca zobowiązany jest zwrócić się do Organizatora poprzez wiadomość bezpośrednią na jego konto na Instagramie. Zobowiązany jest nadesłać następujące informacje niezbędne do dostarczenia nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych:
a) swoje imię i nazwisko, adres,
b) numer telefonu kontaktowego, w celu ustaleń szczegółów dotyczących dostarczenia Nagrody.
9. W przypadku nie podania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
11. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody.
Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) nie wykorzystują swojego własnego Profilu,
c) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
d) nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,
e) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zadania Konkursowe będą przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
14. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e- mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 6 Wyłonienie Zwycięzców

1. W Konkursie przyznane zostaną 5 (pięciu) Nagród dla Zwycięzców wyłonionych przez Komisję.
2. Komisja dokona wyboru 5 (pięciu) Zwycięzców, którzy wykonali najlepsze zdjęcia i opatrzyli je najlepszym opisem zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
3. Wyłonienie laureata Nagrody odbędzie się w dniu 10.04.2019 r.

§ 7 Nagrody

1. Nagrodę za najlepszy opis wraz ze zdjęciem w Konkursie stanowi sfinansowanie w formie bezgotówkowej przez Organizatora realizacji marzenia opisanego w wygranym poście Laureata do wysokości równowartości kwoty 2000 zł brutto. Laureatowi nie przysługuje prawo dopłaty do wysokości kwoty wskazanej w ustępie poprzedzającym w sytuacji, gdy wartość marzenia będzie niższa niż kwota nagrody.
2. Nagroda drugiego, trzeciego, czwartego oraz piątego stopnia stanowi voucher w wysokości 200 pln brutto do wykorzystania na zakupy online na stronie www.miyacosmetics.com
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
3. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, osoba taka traci prawo do Nagrody.
5. Organizator ma prawo wykorzystać zwycięskie Zadania Konkursowe, którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora.
6. Nagroda zwolniona jest z podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 8 Prawa autorskie do Zadania Konkursowego

1. Przesłanie przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik, który je wykorzystuje, posiada do jego treści autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla wzięcia udziału w Konkursie oraz że nie narusza ono praw osób trzecich, oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego będącego przedmiotem jego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),
b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,
c) przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;
d) publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,
e) umieszczanie za pomocą dowolnej techniki na opakowaniach towarów, w tym w towarzystwie innych zdjęć;
f) reklamowanie w każdej formie, w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet włączając w to ukazywanie w ramach reklam i innych materiałów promocyjnych umieszczanych we wskazanych powyżej środkach przekazu;
g) zaadoptowanie jako elementu większej całości;
h) publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób.
3. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Zadania Konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Zadania Konkursowego, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych.
5. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
6. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
7. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego uprawnienia do wykonywania prawa zależnych do Zadania Konkursowego, w tym zezwolenia na ingerencję w integralność Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Zadania
Konkursowego, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.

§ 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, z podaniem przyczyny reklamacji.
2. Reklamacje należy kierować na adres biura Organizatora w Warszawie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia ich Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Warsaw Creatives. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, w celach związanych przedmiotowo z funkcjonowaniem Strony Konkursowej i przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
2. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych o ochronie danych osobowych i na podstawie zgody Uczestników Konkursu.
3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.miyacosmetics.com.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
4.Organizator zastrzega sobie także prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w aplikacji konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2019 r.