Polityka Prywatności i plików “cookie”

Warszawa, dnia 05.01.2021 roku

Kanani Europe Sp. z o.o. (dalej: „Kanani”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów (Użytkowników) podczas korzystania z naszych usług. W tym celu opracowany został zestaw zasad regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów. O wszelkich zmianach w polityce danych osobowych można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Kanani – www.miyacosmetics.com

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu www.miyacosmetics.com jest spółka Kanani Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000589718, REGON: 363139461, NIP: 525-26-38-288, kapitał zakładowy w kwocie 200.000,00 złotych.

W przypadku, gdy dla określonej usługi w portalu www.miyacosmetics.com inny podmiot posiada przymiot administratora danych, to informacje w tym zakresie odnajdą Państwo na stronie tegoż dostawcy.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z Kanani:

Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe.

Kanani realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowych 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia
wniesienia sprzeciwu
prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty Kanani, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez Kanani Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.
1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f)
RODODane przetwarzać w celu:
a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez
okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.
1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f)Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO]
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust
1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c)
lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Kanani oraz w celu komunikacji
Dostarczanie newslettera Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. Kanani przesyła takie informacje wyłącznie w
przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes Kanani.
Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dostarczanie e-kartek podarunkowych z życzeniami Art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. f)
RODODane nadawcy przetwarzać będziemy w ramach zawartej  z nim umowy o świadczenie  usług drogą elektroniczną – do dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Dane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kanani – do dnia wniesienia sprzeciwu
Możliwość realizacji zleconej usługi dostarczenia kartki podarunkowej, promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. Osobom, których dane otrzymaliśmy, przesyłamy wiadomość wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w imieniu odbiorcy na to zgodę i oświadczył, że był do tego umocowany. Odbiorca wiadomości może wycofać zgodę w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka kartki podarunkowej jest uzasadniony interes Kanani
Wykonanie badania satysfakcji klienta Art. 6 ust.1 lit.
f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
Dane odbiorcy przetwarzać będziemy
• w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kanani – do dnia wniesienia sprzeciwu
• w zakresie udzielonej zgody –
do dnia jej cofnięcia.
badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu

Kanani każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku Fanpage’a prowadzonych na portalach społecznościowych, odbiorcami danych mogą być użytkownicy tego portalu.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Kanani przez podmiot, z którym Kanani zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji oferowanych usług.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Kanani oraz: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, albo standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.
 • cofnięcie zgody

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do celów reklamowych

Kanani gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu oraz ruch do i z witryny.

Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Kanani w celu identyfikacji Użytkownika do czasu podania przez niego danych w formularzach udostępnianych w Serwisie.

Wysyłając kartki podarunkowe z naszego Serwisu zbieramy ponadto adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby wysyłającej kartkę oraz adres e-mail oraz imię odbiorcy kartki podarunkowej.

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika wykorzystywane są ponadto do wyświetlania reklamy banerowej (ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki „cookie” lub piksele. Zadaniem Kanani jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na stronie internetowej Kanani lub produkty podobne do oglądanych przez Klienta wcześniej („retargeting”). W ramach reklamy banerowej Kanani wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, to jest: bezpośrednie informacje o Użytkowniku takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail nie są zapisywane w plikach „cookie”. Bliższe informacje na ten temat odnajdą Państwo w Polityce plików cookies umieszczonej poniżej.

Kanani zastrzega sobie również prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Polityka plików „cookies”

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonlne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o

których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Jak włączyć i wyłączyć pliki „cookie” w konkretnej przeglądarce internetowej.

Użytkownik w celu włączenia lub wyłączenia plików „cookies” dla danej przeglądarki internetowej powinien zajrzeć do sekcji “Pomoc” dla danej przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami „cookies” na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami „cookies” na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Jak zarządzać plikami „cookies” typu flash?

Zmiana ustawień lub usunięcie plików „cookies” typu flash jest możliwe za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.adobe.com.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania naszej strony i przeprowadzenia analizy aktywności na naszej stronie internetowej tak, aby móc jak najlepiej dopasować naszą ofertę dla Użytkownika. Tam też można odnaleźć informacje jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu. Kanani nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies.

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Kanani